ผู้เชี่ยมชม

018430
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
63
74
63
17799
2515
4236
18430

Your IP: 54.159.154.101
Server Time: 2015-01-25 21:13:06

Articles

พรรคพลังอุดร

พรรคพลังอุดร

ความหมาย  คือ  พลังเหนือพลัง

(เพื่อเป็นแนวทางใหม่และทางเลือกใหม่ของพี่น้องประชาชน)

พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ

กระผมนายธนยศ  รักกิจศิริ  หัวหน้าพรรคพลังอุดร

  พรรคพลังอุดร

ความหมาย  คือ  พลังเหนือพลัง

(เพื่อเป็นแนวทางใหม่และทางเลือกใหม่ของพี่น้องประชาชน)

พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับ

กระผมนายธนยศ  รักกิจศิริ  หัวหน้าพรรคพลังอุดร

   ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์หลากหลายไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเป็นบุญมากแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยโดยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านมารวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชาติก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงและพิจารณาทางเลือกใหม่... จาก พรรคพลังอุดร 

   พรรคพลังอุดรจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สร้างสรรค์หลอมรวมความรักความสามัคคีของคนในชาติสร้างโอกาสพัฒนาไปสู่พื้นที่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นพรรคพลังอุดรเป็นของพี่น้องคนไทยทุกคนภายใต้การกำกับดูแลของกรรมการบริหารพรรคเร่งกระจายอำนาจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงพรรคพลังอุดรขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนที่มีแนวทางและอุดมการณ์เดียวกันมาเป็นสมาชิกพรรคพลังอุดรร่วมกันคิดร่วมกันคัดสรรเพื่อเป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายให้ตรงกับปัญหาความเป็นจริงในสภาวะปัจจุบันและความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ดังนั้นพรรคพลังอุดรคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะแทนคุณแผ่นดินเกิดและสร้างอนาคตให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้มีรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมในสภาวะปัจจุบันเพื่อจะให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้รับประโยชน์อันพึงจะได้รับในทุกๆด้าน

 

เกิดต้องเลี้ยง  เมื่ออยู่ต้องดูแล  ยามแก่ต้องมีสวัสดิการ

 

ด้วยพรรคพลังอุดรมีนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่าทุกแนวทางมีความเป็นไปได้เพราะคิดขึ้นมาภายใต้พื้นฐานความเป็นจริงและมีแนวทางในการปฏิบัติซึ่งนำมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริง ๆ

๑.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีโครงการปลูกป่าเทียมเพื่อให้เป็นป่าต้นน้ำเสริมไม้จริง ลดภาวะโลกร้อน)

๒.นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สนับสนุนต้นทุนการผลิตให้ชาวนาไร่ละ ๓,๐๐๐ บาทต่อปี)

๓.นโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติด(ให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน ๓ ปี)

๔.นโยบายด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น(ให้หมดไปจากประเทศไทยภายใน๕–๑๐ปี)

๕.นโยบายด้านคมนาคม ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ

-โครงการรถรางคู่ออกแบบโดยคนไทยสร้างโดยคนไทยและทำได้ทุกจังหวัดพร้อมๆกันทั่วประเทศ

-โครงการสร้างทางเดินรถรางคู่ในเขตเทศบาลในกรณีจังหวัดใหญ่ๆที่มีการจราจรแออัด(สามารถทำได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการจราจร ในระหว่างการก่อสร้าง)

๖.นโยบายด้านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น(ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดที่มีความพร้อมก่อน)

๗.นโยบายด้านพระพุทธศาสนา(โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หลักสูตร๖เดือน)

๘.นโยบายด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว(เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างยั่งยืน)

๙.นโยบายด้านการศึกษา(จัดตั้งศูนย์ประชาศึกษาและเครือข่ายวิสาหกิจประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ)

ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านถ้าอ่านแล้วท่านคิดว่านโยบายของพรรคพลังอุดรจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ก็ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆไปแต่ถ้ามีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมก็ขอให้ท่านช่วยแนะนำมาเพื่อทางพรรคจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขเรายินดีรับฟังทุกๆความคิดเห็นของทุกท่าน

SP Simple Youtube